Opinie o akredytacji

Drukuj
Niniejsza refleksja jest oparta na moim 30-letnim doświadczeniu dotyczącym akredytacji w ochronie zdrowia, prowadzonej przez JCAHO i JCI w Stanach Zjednoczonych oraz wielu innych państwach na świecie. (…) Wizyta akredytacyjna, która zazwyczaj wzbudza zainteresowanie otoczenia, decydentów lokalnej polityki zdrowotnej, to element w kompleksowym procesie edukacji i poprawy w biografii organizacji. Akredytacja kreuje struktury i procesy, konieczne dla udzielania wysokiej jakości opieki i dobrych wyników opieki. Akredytacja zapewnia spójność i standaryzację w systemie ochrony zdrowia. Takie są moje obserwacje i doświadczenie – jestem przekonany, że akredytacja to istotny komponent nadzoru nad jakością w każdym kraju.
John Helfrick, Vice Prezydent ISQua (Międzynarodowe Towarzystwo Jakości w Ochronie Zdrowia)

Dlaczego akredytacja? Dlatego, że obiektywna ocena zewnętrzna dostrzeże znacznie więcej uchybień w naszym postępowaniu, niż jesteśmy to w stanie zrobić sami. Dlatego, że przygotowanie do takiej oceny wymusi na szpitalu wprowadzenie określonych standardów i procedur, co w sposób zauważalny zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i personelu – a właśnie to, zwiększenie bezpieczeństwa, jest pierwszym i najważniejszym celem akredytacji. (…)
Jerzy Kulikowski, Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

Świadomość konieczności oceny jakości wykonywanych świadczeń, wypracowania sposobów poprawy i wreszcie prowadzenia oceny zewnętrznej w formie akredytacji rodziła się w bólach, ale stopniowo znajdowała należne miejsce dzięki grupie zaangażowanych entuzjastów. Dzisiaj w wielu środowiskach nie trzeba już przekonywać do celowości zabiegania o certyfikat jakości wykonywanych świadczeń. Stopniowo również pacjenci są świadomi, że szpital posiadający akredytację CMJ jest bezpieczniejszy. Ale większa jakość to także większe koszty. Dlatego czas najwyższy, by posiadanie certyfikatu jakości powiązać z lepszym finansowaniem wykonywanych procedur.
Prof. dr hab. med. Grzegorz Opala, Minister Zdrowia w latach 2000-2001

Akredytacja jest remedium na problemy placówek opieki medycznej w naszym kraju. Wyznacza nowoczesne, jednakowe dla wszystkich, standardy działania oraz zapewnia jednakowe dla wszystkich zasady oceny funkcjonowania placówek opieki medycznej. Akredytacja wyzwala aktywność pracowników, ujawnia ich zdolności organizacyjne, pozytywnie zmienia kulturę organizacyjną niezwykle konserwatywnych placówek opieki medycznej. Wdrożenie reguł akredytacji ułatwia pracę, poprawia jakość pracy i opieki nad pacjentami i, co najważniejsze, przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa opieki.
Stanisław Ostrowski, Komitet Jakości, SP Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

Pierwszy certyfikat akredytacyjny otrzymaliśmy we wrześniu 1997 roku. Status „Szpitala Akredytowanego” posiadamy zatem od 11 lat – nieustająco! Przystąpienie do procesu akredytacji i jego kontynuacja, było jedną z lepszych decyzji zarządczych. (...) Akredytacja jest nieocenionym narzędziem, które wprost przekłada się na jakość opieki nad pacjentem , a standardy akredytacyjne są drogowskazem, mówiącym zarządzającym, co należy zrobić w szpitalu, aby zapewnić bezpieczeństwo dla pacjentów i personelu oraz optymalną jakość świadczeń.
Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek; Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Postrzegając akredytację szpitali okiem lekarza, uwagę zwraca fakt, że zasady tworzenia standardów akredytacyjnych są w naturalny sposób zbliżone do zasad opisywania chorób. Na początku jest kazuistyka, następnie opis kilku przypadków, a w końcu opis choroby, lub zagrożeń których trzeba unikać. Dlatego akredytacja w ochronie zdrowia jest konsekwencją nowoczesnej medycyny, a nie jej uzupełnieniem.
Marek Labon, wizytator Ośrodka Akredytacji CMJ