WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Szpitale w projekcie

Email Drukuj

W ramach projektu wsparciem objęte są zakłady opieki zdrowotnej, w szczególności szpitale, posiadające umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Wsparcie oznacza zmniejszenie kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyt akredytacyjnych:

  • SPZOZ-y są całkowicie zwolnione z kosztów wizyty
  • NZOZ-y mogą uzyskać wsparcie w takim zakresie procentowym, w jakim posiadają kontrakt z płatnikiem publicznym.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w poszczególnych latach realizacji projektu, będzie zamieszczany na stronie internetowej po podpisaniu przez szpital Porozumienia o udziale w projekcie.