WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Standardy akredytacyjne

Email Drukuj
Standardy są określane na poziomie optymalnym, tzn. stawiają relatywnie wysokie wymagania, które jednak są osiągalne dla szpitali podejmujących wysiłek wprowadzania zmian. Z reguły standardy akredytacyjne stawiają wyższe wymogi niż obowiązujące przepisy prawa. Możliwa jest też relacja odwrotna, co wynika z charakterystyki i nakierowania wymogów akredytacyjnych na poprawę jakości.

Standardy są wszechstronne, dotyczą kluczowych elementów udzielania świadczeń i zarządzania oraz wszystkich dziedzin, mających istotny wpływ na bezpieczeństwo i jakość świadczonej opieki.

Standardy są punktowane i ważone. W zestawie nie ma standardów obligatoryjnych, których pełne spełnienie byłoby wstępnym warunkiem dla uzyskania akredytacji.

Standardy akredytacyjne są formułowane w postaci krótkich zdań określających stan pożądany. Treści samego standardu towarzyszą:
 • wyjaśnienie opisujące intencję danego standardu,
 • wskazanie sposobu sprawdzania, czy jest on spełniany,
 • przewidziana punktacja.

Przykład:
PP 11     W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, osoba upoważniona uzyskuje informacje na ten temat

Wyjaśnienie:
Szpital powinien wdrożyć procedurę powiadamiania rodziny lub osoby wskazanej przez pacjenta w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Sprawdzenie
 • przegląd dokumentacji szpitala
 • wywiad z personelem

Punktowanie
5 - Procedura powiadamiania o pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta jest stosowana.
3 - Procedura powiadamiania o pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta jest opracowana, lecz stosowana sporadycznie.
1 - Brak procedury powiadamiania o pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta, lub nie jest ona stosowana.


Zestaw obowiązujących standardów posiada ustaloną punktację dla każdego standardu: każdy standard jest oceniany w skali punktowej od 1 do 5. W sytuacjach, gdy szpital nie spełnia wymagań standardu zapisywana jest wartość 1, przy częściowej zgodności 3, przy całkowitej wartość 5.

Każdy standard ma też określoną wartość wagową (w skali 4 stopniowej: 1.0, 0.75, 0.5, 0.25) odzwierciedlającą przypisywaną standardowi istotność. Ustalone wagi różnicują standardy ze względu na ich wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i personelu. Punktacja wskazująca na sposób oceny standardu jest podawana do publicznej wiadomości, natomiast wagi standardów nie są upubliczniane.

Standardy nie adekwatne dla szpitala nie zostają ujęte w ocenie końcowej. Decyzja o wyłączeniu standardów z oceny podejmowana jest z uwzględnieniem charakterystyki szpitala.

W przypadku usług kontraktowanych na zewnątrz (outsourcing) szpital przedstawia dokumenty potwierdzające prowadzenie nadzoru nad zakontraktowaną usługą: umowa, aneksy, pisemne ustalenia z wykonawcą. Ocena usług zakontraktowanych na zewnątrz wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających realizację usługi zgodnie z wymogami standardów akredytacyjnych z uwzględnieniem możliwości włączenia wizji lokalnej.

Standardy służą ciągłej poprawie jakości, dlatego będą podlegać stałej modyfikacji. System akredytacji przewiduje poszerzenie zestawu standardów, zwłaszcza, gdy zaistnieje potrzeba opisania nowego bądź zaktualizowania istniejącego problemu. Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia zestaw standardów akredytacyjnych dla szpitali, opublikowany w Dz.U. MZ z dnia 25 stycznia 2010, Nr 2 poz.24., zawiera 221 standardów w 15 działach:

 1. Ciągłość Opieki
 2. Prawa Pacjenta
 3. Ocena Stanu Pacjenta
 4. Opieka nad Pacjentem
 5. Kontrola Zakażeń
 6. Zabiegi i Znieczulenia
 7. Farmakoterapia
 8. Laboratorium
 9. Diagnostyka Obrazowa
 10. Odżywianie
 11. Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta
 12. Zarządzanie Ogólne
 13. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 14. Zarządzanie Informacją
 15. Zarządzanie Środowiskiem Opieki