WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Zasady

Email Drukuj

 

 • Dobrowolne uczestnictwo
  Zgłoszenie woli ubiegania się o akredytację, przygotowanie wniosku akredytacyjnego oraz poddanie się przeglądowi dokonywanemu przez zespół odpowiednio wykwalifikowanych wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego to suwerenna decyzja Zarządu szpitala.
 • Ocena według standardów
  Standardy akredytacyjne stanowią podstawę dla dokonywania oceny jednostki, tak przez wizytatorów jak i podczas samooceny przed przeglądem akredytacyjnym. Określają kierunek zmiany funkcjonowania i przygotowania do przeglądu. Standardy spełniają określone kryteria: są multidyscyplinarne, istotne (ustalane w dziedzinach mających istotny wpływ na jakość opieki), zrozumiałe, mierzalne i edukacyjne (kształtujące praktykę). Nieliczne standardy dotyczą struktury, znaczna większość odnosi się do procesu i wyniku.
 • Przegląd rówieśniczy (ang. peer review)
  Wizytatorzy wywodzą się ze środowiska medycznego (lekarze, pielęgniarki, menedżerowie) i mają stały kontakt z sektorem medycznym i szpitalnym. W trakcie przeglądu nie tylko prowadzą ocenę, ale także służą doświadczeniem i wsparciem w zakresie sprawdzonych rozwiązań.
 • Edukacja
  Celem akredytacji jest też edukacja w oparciu o standardy akredytacyjne, prowadzenie szkoleń, wydawanie publikacji i biuletynów, współpraca między szpitalami oraz bezpośrednia wymiana doświadczeń w trakcie wizyty.
 • Autonomia
  Program akredytacji jest prowadzony w oparciu o powszechnie znane i opublikowane zasady i niezależny w zakresie realizacji określonej procedury i podejmowanych decyzji akredytacyjnych.
 • Cykliczność oceny
  Akredytacja zakłada poprawę i ciągłe doskonalenie, dlatego oparta jest na regularnie planowanych i cyklicznie przeprowadzanych przeglądach.
 • Samoocena
  Stanowi najważniejszy element akredytacji: identyfikuje obszary poprawy, określa poziom dostosowania do wymogów standardów akredytacyjnych, jest niezbędnym etapem w fazie przygotowania.
 • Zgodność z procedurą akredytacyjną
  Ocena szpitali jest prowadzona zgodnie z ustaloną i jawną procedurą, która określa tryb zgłoszenia, zasady przygotowania do przeglądu, przebieg wizytacji, kryteria oceny, metody podejmowania decyzji.
 • Jawność i równość zasad oceny i podejmowania decyzji
  Wszystkie szpitale uczestniczące w procesie akredytacji są objęte jednolitymi zasadami oceny i podejmowania decyzji. Opublikowane, znane i transparentne zasady podlegają rygorystycznej realizacji, gwarantując rzetelność oceny i wiarygodności decyzji.Zewnętrzna ocena pozwala na identyfikację niezauważanych dotąd problemów.