WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Email Drukuj

 

 1. Do projektu może przystąpić szpital posiadający umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym.
 2. W projekcie mogą wziąć udział zarówno szpitale odnawiające certyfikat akredytacyjny, jak i placówki przystępujące do procesu po raz pierwszy.
 3. W ramach projektu można przystąpić do procedury akredytacyjnej tylko jeden raz.
 4. Szpital zostanie wpisany na listę uczestników projektu po wypełnieniu i doręczeniu (przesyłka pocztową / kurierską) Kwestionariusza rekrutacyjnego podpisanego przez Dyrektora szpitala lub upoważnioną osobę.
 5. Po doręczeniu kwestionariusza rekrutacyjnego szpital otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.
 6. W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń (data doręczenia wypełnionego kwestionariusza rekrutacyjnego) oraz parytet ujęty w założeniach projektowych (w roku 2009 - 50% miejsc przeznaczono dla szpitali, którym przypada odnowienie certyfikatu akredytacyjnego).
 7. Po zamknięciu rekrutacji na dany rok, na stronie internetowej zostanie zamieszczona lista szpitali zakwalifikowanych do projektu.
 8. Szpital zakwalifikowany do projektu otrzyma Zestaw standardów akredytacyjnych celem oszacowania możliwości poddania się ocenie akredytacyjnej. Szpital będzie miał 30 dni na zapoznanie się ze standardami i podtrzymanie decyzji o udziale w projekcie.
 9. Po zakwalifikowaniu do projektu szpital wyznaczy przedstawiciela (osobę odpowiedzialną za koordynację przygotowania szpitala do akredytacji) na szkolenie dotyczące sposobu prowadzenia wizyty akredytacyjnej i zapoznania się ze standardami. Jednodniowe szkolenie odbędzie się w Krakowie. Szpital pokrywa koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.
 10. Przedstawiciel szpitala wyznaczony na szkolenie wypełnia formularz Zgłoszenia na szkolenie oraz Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Wizyty akredytacyjne będą prowadzone według dotychczas obowiązujących zasad, zapisanych w Przewodniku po procesie, dołączonym do Zestawu standardów akredytacyjnych.
 12. Termin wizyty akredytacyjnej w szpitalu zakwalifikowanym do projektu ustalany będzie według kolejności zgłoszeń. W przypadku szpitali odnawiających certyfikat, przy ustalaniu terminu wizyty będzie brana pod uwagę data ważności posiadanego certyfikatu akredytacyjnego.
 13. Ocena spełniania standardów akredytacyjnych przez szpitale od 1 lipca 2009 roku odbywać się będzie na podstawie nowego Zestawu standardów. Do połowy roku 2009 obowiązuje aktualny Zestaw standardów z 1998 roku.
 14. Pomiędzy beneficjentem systemowym (CMJ) a szpitalem zostanie zawarte Porozumienie o udziale w projekcie określające m.in. termin wizyty akredytacyjnej.
 15. Szpital będący SPZOZ-em jest zwolniony w 100% z kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej.
 16. Szpital będący NZOZ-em jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).
 17. W przypadku rezygnacji szpitali i uzyskania wolnych terminów na przeprowadzenie wizyt akredytacyjnych w danym roku, może zostać ogłoszona dodatkowa procedura rekrutacyjna.
 18. W dodatkowej rekrutacji na przeprowadzenie wizyt akredytacyjnych w danym roku mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone już do projektu, również z listy rezerwowej, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej. Jedynym warunkiem jest gotowość do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.
 19. Przedstawiciele szpitala z dodatkowej rekrutacji nie uczestniczą w szkoleniu dotyczącym omówienia standardów akredytacyjnych i sposobu prowadzenia wizyty akredytacyjnej.
 20. W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę miejsc w dodatkowej rekrutacji, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.