WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Informacje o projekcie POKL

Email Drukuj
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie jest beneficjentem systemowym realizującym projekt "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

Projekt został zatwierdzony do realizacji decyzją Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2008 roku.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu akredytacji, prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i doprowadzenie do zwiększenia liczby szpitali akredytowanych.

Działania w ramach projektu:

  • Popularyzacja wiedzy i informacji na temat systemu akredytacji
  • Publikacja standardów akredytacyjnych
  • Przeprowadzenie pilotażu znowelizowanych standardów
  • Realizacja kursów edukacyjnych dla szpitali dotyczących uzyskiwania akredytacji oraz podjęcie działań wspomagających prowadzenie procedury akredytacyjnej
  • Przeprowadzenie wizyt akredytacyjnych w szpitalach (od 2009 roku)
  • Opracowanie zestawu wskaźników dla oceny jakości opieki

Grupy docelowe

Projekt zakłada objęcie wsparciem zakłady opieki zdrowotnej, w szczególności szpitale, posiadające umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów. Wsparcie oznacza zmniejszenie kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyt akredytacyjnych - SPZOZ-y są całkowicie zwolnione z kosztów wizyty, natomiast NZOZ-y mogą uzyskać wsparcie w takim zakresie procentowym, w jakim posiadają kontrakt z płatnikiem publicznym.

Okres realizacji

Projekt realizowany w latach 2008-2014.

Źródło finansowania

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (85%) oraz budżetu państwa (15%).