WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Wsparcie procesu akredytacji

Wsparcie procesu akredytacji

Email Drukuj

Po niemal sześciu latach wspólnej pracy w ramach projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia, zakończyliśmy działania projektowe, co zostało potwierdzone pozytywnie zaopiniowaną w dniu 17 lutego 2015 roku Kartą Zamknięcia Projektu.

Miło nam przekazać informację, iż najważniejsze założenia projektu zostały zrealizowane - 191 szpitali otrzymało certyfikat akredytacyjny.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i pracownikom Szpitali uczestniczących w projekcie za aktywny udział, zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowania do spełnienia standardów akredytacyjnych.

Dziękujemy także wszystkim, bez których pomyślna realizacja projektu nie byłaby możliwa, Wizytatorom prowadzącym przeglądy akredytacyjne i dokonującym oceny spełnienia standardów oraz wszystkim innym Wykonawcom, realizującym powierzone zadania.

Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektora i pracowników Departamentu Funduszy Europejskich MZ - Instytucji Pośredniczącej, którzy jako opiekunowie projektu przez cały okres jego realizacji służyli nam pomocą i wsparciem.

Mamy nadzieję, że nasze pozytywne doświadczenia wynikające z realizacji projektu zaowocują jeszcze w przyszłości być może kolejnymi przedsięwzięciami, dlatego będziemy dokładać wszelkich starań, aby znaleźć pomysły i możliwości do dalszej współpracy.

Aleksandra Banaszewska
Kordynator projektu


 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie (CMJ) jest beneficjentem systemowym realizującym projekt "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

 okladka-publikacji-akredytacja-szpitali okladka -publikacji-dla-pacjenta okladka-publikacji-gazetowej-o-akredytacji